Davčna beda v programih političnih strank

Vstopili smo v zadnji teden pred volitvami, ko še zmeraj upamo, da se bo kaj spremenilo v vodenju naše države. Žal je upanja bolj malo, saj v vseh teh letih nismo zaznali večjega napredka. Nove stranke bodo zelo težko vstopile v parlament, stare stranke pa so krive za čakalne vrste, korupcijo, več milijardno zadolženost, nepotizem, nesposobnost, univerzalne ministre in še in še bi lahko naštevali. Torej, obsojeni smo na kontinuiteto, levo, desno ali srednjo.

Dejstvo je, da davkoplačevalci s plačilom davkov, prispevkov in drugih dajatev zagotavljamo delovanje države, ki jo vodijo politiki, ki za to dobijo mandat na volitvah. Čeprav sem že starejši in sem do zdaj že večkrat pregledal volilne programe političnih strank, v mislih imam le tiste dele volilnih programov, ki se nanašajo na davke, sem letos pričakoval kakovostne in konkretne predloge. Žal me je, razen v primeru Nove Slovenije, dočakala davčna beda. V nadaljevanju bom predstavil davčni del volilnih programov političnih strank, ki sem jih uspel najti na spletnih straneh 10. maja 2018 med 21.30 in 22.30, to je 24 dni pred volitvami. Povzetki oziroma predstavitve njihovih volilnih programov so moje razumevanje in videnje le-teh.

Nova Slovenija, krščanski demokrati – N.Si
V svojem volilnem programu, ki obsega 162 strani, izpostavljajo uspešno Slovenijo in tri pomembna področja:

  • nizki davki,
  • enostavni postopki in
  • odprto gospodarstvo.

Prav tako se zavzemajo za pravičnost, svobodo in varnost. V Novi Sloveniji verjamejo v ljudi, ki so dinamični, podjetni, ustvarjalni, notranje motivirani, imajo bistre ideje in sledijo svojim sanjam. Če bi jim to uspelo, bi Slovenija prav gotovo bila uspešna in sodobna država, toda menim, da razširjeno in rakavo korupcijo ter umik nesposobnih politikov sposobnim politikom ne bomo dosegli v naslednjih 50 letih.

Krščanskim demokratom visoki davki ne predstavljajo ekonomske politike, ki bi pripeljala do uravnoteženja državnega proračuna, ampak davčno dušenje podjetij, beg v sivo ekonomijo in uničevanje družinskih proračunov. Nadalje se zavedajo, da spremembe davčne politike ne bi smeli jemati zlahka in lahkomiselno. Zato sebe štejejo za fiskalne konservativce.

Dolga države ne želijo odplačevati z višjimi davki in tako prenašati varčevanje na davkoplačevalce, torej družine in podjetja, ampak to želijo narediti z višjimi davčnimi prihodki, ki so posledica nižjih davkov, ki bodo edini omogočili višjo gospodarsko aktivnost (zaposlovanje in vlaganje), posledično pa bodo pripeljali do višje gospodarske rasti.

V zvezi z dohodninsko lestvico je njihova ugotovitev, da tako visoke progresivne davčne stopnje pomenijo, da je Slovenija nepravično in destimulativno okolje, ki je bolj primerno za delovna mesta, kjer se ustvarja nizka dodana vrednost in kjer so posledično nizki dohodki, takšno okolje je destimulativno za delovna mesta, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost.

V svojem volilnem programu so z velikim številom različnih tabel za različne davke zelo podrobno obdelali sedanje stanje na področju obdavčitve. Vse to dokazuje, da so se analize davčnega sistema lotili zelo strokovno, kar ni storila nobena od drugih političnih strank.

Po njihovem mnenju so davki generator sive ekonomije, saj je nastanek sive ekonomije povezan z višino obdavčitve, kar je po njihovem mnenju bolj utemeljena razlaga kot pa trditev, da so ljudje pokvarjeni in zaradi tega ne želijo plačevati davkov ter se raje preusmerijo v sivo ekonomijo.

V svojem programu so izpostavili naslednje spremembe davčne zakonodaje:

Spremenili bodo dohodninsko lestvico in to tako, da bodo ukinili 50-odstotno davčno stopnjo in razširili razpon dohodninskih razredov. Preučili bodo ponovno uvedbo osebnih olajšav pri dohodnini za določena vlaganja posameznikov. Uvedli bodo višjo dohodninsko olajšavo za tiste, ki donirajo organizacijam, ki delujejo na področju socialnega varstva in oskrbe.
Uvedli bodo socialno kapico oziroma omejitev obračunavanja socialnih prispevkov nad določenim zneskom bruto plače.
Za novozaposlene s polnim delovnim časom in za nedoločen čas bodo za 50 odstotkov znižali stopnje prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za obdobje enega leta.
Spodbujali bodo vračanje upokojencev med delovno aktivne v zasebnem sektorju, in to tako, da bo delodajalec, ki zaposli upokojenca, oproščen plačevanja vseh prispevkov za delo. Podobno bi veljalo tudi za upokojenca, ki se zaposli ali samozaposli. Upokojenec v času zaposlitve ne bi prejemal pokojnine.
Znižali bodo DDV, uvedli bodo konkurenčne trošarine in cene goriv bodo prepustili prostemu trgu.
Postopoma, vsako leto za eno odstotno točko, bodo zniževali stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb na 15 odstotkov.
Za 13. in 14. plačo delodajalcem ne bo treba plačevati prispevkov, kadar bosta ti dve plači izplačani iz dobička podjetja. Nagrade, ki jih bodo delodajalci izplačali zaposlenim, bodo obdavčene po isti stopnji kot dobiček.

Stranka modernega centra – SMC

Stranka v svojem programu, izpostavlja:

– pravno državo,
– predvidljivo in enostavno poslovno okolje,
– ustvarjalno družbo,
– odprt dialog s civilno družbo,

kar naj bi ustvarilo okolje za razvoj profesionalnih potencialnih javnih uslužbencev in kakovost storitev, zmanjšalo brezposelnost, dvignilo konkurenčnost in stopnjo zaupanja v javne ustanove. V zvezi z davki sem zasledil naslednje zapise:

– priprava modela davčnih olajšav za projekte pametne specializacije (npr. modernizacija obrtniških del s sodobnimi rešitvami, robotiko in industrijskim dizajnom),
– davčne blagajne za zajezitev sive ekonomije,
– postopno davčno razbremeniti dobro (delo, kapital) in obdavčiti slabo po načelu »onesnaževalec plača« (fiskalno nevtralno),
– zagotoviti redno plačevanje davkov in prispevkov,
– poenostaviti birokratske postopke,
– okrepljen nadzor nad plačevanjem prispevkov in davkov s strani delodajalcev ter uvedba davčnih blagajn,
– delna oprostitev plačila davka na dobiček ob reinvestiranju dobička v naložbe za razvoj,
– pobuda za postopno plačevanje komunalnih prispevkov in nadomestil stavbnega zemljišča za naložbe v prvih treh letih poslovanja,
– povečati javnofinančne prihodke in zmanjšati obseg sive ekonomije (davčne blagajne, učinkovita davčna izvršba, odvzem premoženja nepojasnjenega izvora),
– krepiti davčno kulturo in
– davčne spodbude za naložbe v korporativne obveznice in blagajniške zapise podjetij.

Socialni demokrati –SD

Ni bil možen dostop do njihove spletne strani, tako da si nisem mogel ogledati njihovega volilnega programa.

Demokratska stranka upokojencev Slovenije – DeSUS

Njihova spletna stran je delovala, na spletni strani je bil viden predvolilni program stranke, toda ni bil možen dostop do predvolilnega programa.

Slovenska demokratska stranka – SDS

Na njihovi spletni strani sem zasledil le povzetek alternativnega vladnega programa, v katerem so navedli, da davkov ne bodo povečevali, hkrati pa bodo zagotovili takšno obdavčitev, da bodo ustvarili pogoje za gospodarsko rast in nova delovna mesta.

Takoj bodo odpravili obdavčitev nepremičnin za vse, ki ustvarjajo dodano vrednost. Sprejeli bodo rešitve, s katerimi bodo oprostili davka na nepremičnine vse, ki opravljajo kmetijsko in gospodarsko dejavnost. Srednjeročno bodo naredili davčno okolje prijaznejše in konkurenčnejše.

Na spletni strani Nove 24 TV sem zasledil še nekaj predlogov sprememb na področju davkov, ki jih bo predlagala SDS. Tako je mag. Andrej Šircelj poudaril, da v SDS želijo konkurenčnejši davčni sistem in približno enako je treba obdavčiti delo in kapital. Prav tako se zavzemajo za dvig splošne davčne olajšave in da nameravajo razbremeniti srednji razred oziroma ljudi, ki dosegajo najvišjo dodano vrednost.

SDS prav tako zagovarja znižanje stopnje DDV z 22 na 20 odstotkov oziroma z 9,5 na 8,5 odstotka. Uvesti nameravajo še tretjo znižano stopnjo DDV, predvsem za blago in storitve, vezane na razbremenitev stroškov v družini.

Stranka Alenke Bratušek – SAB

V programu stranke sem zasledil le zapis, da bodo zmanjšali obdavčitev plač (dohodnina), kar pomeni, da bo delavcem ostalo več v denarnici, zavzeli se bodo za dodatne investicijske olajšave in odpravili bodo birokratske ovire.

Stranka levice

V svojem volilnem programu, ki so ga poimenovali Blaginja za vse, ne le za peščico, so v IV. poglavju z naslovom Pravični davki: Vsak naj prispeva po svojih zmožnostih navedli, da naš davčni sistem ni ne učinkovit ne pravičen, saj z visokimi trošarinami in DDV obremenjuje občane, privilegira pa prejemnike visokih dohodkov, lastnike kapitala ter premoženja velike vrednosti. Njihovi cilji za pravične davke so:

– dohodke od kapitala bodo vključili v skupno osnovo za dohodnino in jih pravično obdavčili po naraščajoči stopnji,
– dobiček podjetij bodo spet obdavčili po stopnji 25 odstotkov in s tem povečali prihodke za vsaj 270 milijonov evrov letno,
– uvedli bodo pravičen sistem olajšav za vzdrževane družinske člane, ki ne bo več privilegiral prejemnikov visokih plač,
– uvedli bodo pravičen davek na nepremičnine, ki bo bolj obdavčil velike lastnike nepremičnin (tudi RKC), mali lastniki pa ne bodo plačevali več kot zdaj, kar naj bi prineslo dodatnih 285 milijonov evrov letno,
– obdavčili bodo dohodke verskih skupnosti, ki jih pridobijo s trženjem storitev, za katere obstajajo (napol) uradni ceniki in
– uvedli bodo pribitek na vse transakcije v davčne oaze, ki bo prihodek Republike Slovenije.

Lista Marjana Šarca – LMŠ

Njihov načrt oziroma želja je sooblikovati prihodnost države zaradi ljudi. O davkih nisem zasledil nobenega zapisa.

Nova ljudska stranka Slovenije – NLS

Njihova prizadevanja so skrb za svobodo in blaginjo ljudi, ki temelji na demokratičnih vrednotah. V svojem volilnem programu so navedli:

– da mora država sprostiti »davčno politiko« in jo prilagoditi po vzoru iz sosednjih držav ter jo narediti dostopnejšo in prijaznejšo do malega človeka,
– znižanje splošne davčne stopnje,
– ukinitev davčnih blagajn,
– zmanjšanje obremenitve plač,
– odprava obdavčenja pokojnin,
– dodatne davčne olajšave za čezmejne delovne migrante,
– odprava obdavčenja nepremičnin, ki so namenjene ustvarjanju nove vrednosti (poslovni prostori in kmetijski objekti) in
– pravično urediti status čezmejnih delovnih migrantov.

Lista novinarja Bojana Požarja – LBP

V svojem programu so na področju davkov predvideli naslednje spremembe:

– dvig praga dohodka za normirano obdavčitev s.p. z 100.000,00 na 500.000,00 evrov,
– povišanje splošne dohodninske olajšave: dohodki do višine minimalnih življenjskih stroškov ne bodo obdavčeni,
– drastično zmanjšanje obdavčitve osebnih dohodkov, ki se lahko obdavčijo največ 25 odstotkov in
– prepoved obdavčitve prometa s kriptovalutami.

Dobra država – DD

Njihov program je zasnovan kot celovit koncept upravljanja države s poudarkom na javnem interesu. Po njihovem mnenju je stanje javnih financ v Republiki Sloveniji statično, gledano v zadnjih letih razmeroma stabilno, vendar so dinamično gledano trendi zelo neugodni. Želijo:

– preučiti načine možne razbremenitve dela brez povzročanja fiskalne nestabilnosti,
– postaviti davčni sistem, ki bo spodbujal trajnostne ukrepe tehnologije, tako v zasebnem kot v javnem sektorju,
– uvedli bodo davek na nepremičnine, ki bo obdavčil nadpovprečno osebno premoženje državljanov,
– uvedli bodo enotno stopnjo DDV, kar bo močno pocenilo in poenostavilo postopke pobiranja davka in
– vsebinsko bodo preoblikovali Finančno upravo Republike Slovenije iz »represivnega« organa v svetovalno usmerjeno ustanovo državljanov in gospodarstva, kar bo preprečilo preozko dojemanje te uprave kot pobiralca dajatev, ki pogosto povzroča več škode kot koristi.

Zaključek

Po pregledu navedenih enajstih volilnih programov je moje mnenje, da se nam ne obeta nič posebnega na področju davkov. Dve od treh strank, ki sta zdaj v koaliciji, kar pomeni, da vladajo zadnja štiri leta, nista navedli ničesar o davkih, saj je ena spletna stran bila nedostopna, na drugi pa ni bilo možno vpogledati volilnega programa.

Čeprav so vse stranke vedele, da bodo letos junija volitve, se razen Nove Slovenije niso lotile pripraviti kakovostnega volilnega programa. Nekateri volilni programi bolj spominjajo na gradivo za kratko predavanje kot pa na volilni program za naslednje štiriletno obdobje vodenja države. Zaradi tega sem globoko razočaran nad temi volilnimi programi. Novi Sloveniji izrekam vso pohvalo za njihov volilni program, ki je kakovosten, zajema vsa področja delovanja države in na področju davkov je daleč najboljši od vseh strank, ki bodo nastopile na prihajajočih volitvah.

mag. Ivan Simič

S klikom na "Sprejmi" se strinjate s shranjevanjem piškotkov na vaši napravi za izboljšanje navigacije po spletnem mestu, analizo uporabe spletnega mesta in pomoč pri naših trženjskih prizadevanjih.